ยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ศูนย์รวมสาระน่ารู้เกี่ยวกับวิชาชีพบัญชี โดยเราได้ประมวลข้อมูลที่น่าสนใจของวงการนี้ มานำเสนอในรูปของบทความหลายหัวข้อ ได้แก่ เส้นทางสู่วิชาชีพบัญชี อาชีพงานบัญชีประเภทต่าง ๆ หน้าที่ของนักบัญชี จรรยาบรรณของนักบัญชี การบัญชีสำหรับธุรกิจ SME รวมโปรแกรมบัญชีในโลกออนไลน์ที่สามารถใช้ได้ฟรี และการจัดกิจกรรม การอบรม รวมทั้งการจัดโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาชีพบัญชี

เส้นทางสู่อาชีพงานบัญชี

เส้นทางสู่อาชีพงานบัญชี มีลำดับขั้นตอนเป็นการเฉพาะของอาชีพนี้ โดยเราได้ประมวลข้อมูลขั้นพื้นฐานมานำเสนอ ท่านที่สนใจคลิกเข้าไปอ่านได้ในบทความหัวข้อ “เส้นทางสู่อาชีพนักบัญชี” นอกจากนี้ เรายังได้รวบรวมอาชีพงานบัญชีประเภทต่าง ๆ ไว้ในบทความหัวข้อ “อาชีพงานบัญชี” ซึ่งผู้จบการศึกษาสาขานี้สามารถเลือกทำได้ ภายใต้เงื่อนไขของงานประเภทนั้น ๆ

จรรยาบรรณนักบัญชี

งานบัญชีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร เพราะเป็นฝ่ายดูแลงบการเงิน และรายรับรายจ่ายขององค์กร ดังนั้น ทางสภาวิชาชีพบัญชีจึงกำหนดจรรยาบรรณของนักบัญชีไว้อย่างเข้มงวด เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่นี้ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ และตรงกับข้อเท็จจริง ทั้งนี้ เรานำเสนอเรื่องนี้ไว้ในหัวข้อ “จรรยาบรรณของนักบัญชี”

แหล่งดาวน์โหลดโปรแกรมบัญชีฟรี

อีกหัวข้อหนึ่งที่เราเห็นว่า เป็นข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะเจ้าของกิจการ SME นั่นคือ โปรแกรมบัญชีที่สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ฟรี โดยเรารวบรวมมาให้เลือกทัังหมด 19 โปรแกรม ท่านที่สนใจคลิกเข้าไปดูได้ในบทความหัวข้อ “โปรแกรมบัญชีใช้ฟรี”