การจัดกิจกรรม จัดอบรม และจัดโครงการส่งเสริมคุณภาพวิชาชีพบัญชี ซึ่งมีให้เลือกทั้งโครงการอบรมที่เน้นให้ความรู้รายบุคคลและระดับองค์กร