ความเคลื่อนไหวในวงการวิชาชีพบัญชี ส่วนใหญ่รวมศูนย์อยู่ที่สภาวิชาชีพบัญชี ที่ถนนอโศกมนตรี (ซอยสุขุมวิท 21) โดยมีการจัดกิจกรรมและเปิดโครงการอบรมสัมมนาขึ้นบ่อยครั้ง ซึ่งเจ้าของสถานที่คือสภาวิชาชีพบัญชี เป็นเจ้าภาพหลักร่วมกับองค์กรและหน่วยงานอื่น โดยส่วนหนึ่งของกิจกรรมและโครงการอบรมสัมมนาที่น่าสนใจ มีดังนี้

การตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ

เป็นกิจกรรมการแข่งขันประจำปี โดย ปี พ.ศ. 2563 จัดเป็นครั้งที่ 8 ผู้เข้าแข่งขันเป็นนิสิตนักศึกษาคณะบัญชีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

การแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ

เป็นกิจกรรมการแข่งขันประจำปี โดย ปี 2563 จัดเป็นครั้งที่ 4 ผู้เข้าแข่งขันเป็นนิสิตนักศึกษาคณะบัญชีจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั่วประเทศ

โครงการเพิ่มทักษะคณาจารย์

โครงการนี้ใช้ชื่อว่า “การประชุมและสัมมนาทางวิชาการระดับชาติด้านการศึกษาทางการบัญชี” จัดโดยคณะทำงานโครงการเครือข่ายหลักสูตรทางการบัญชีในประเทศไทย (Thailand Accounting Program Network: TAP-Net) เป็นโครงการให้ความรู้ด้านการพัฒนาการเรียนการสอนทางด้านการบัญชีแก่คณาจารย์จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ โดยจัดขึ้นที่อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

เรียนออนไลน์ฟรี

อีกหนึ่งโครงการที่ผู้สนใจวิชาชีพบัญชี สามารถเข้าไปหาความรู้เพิ่มเติมได้ นั่นคือ เว็บไซต์เรียนออนไลน์ หรือ e-Learning ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งเปิดหลักสูตรให้เรียนฟรี โดย ปี 2563 เปิด 2 หลักสูตร ได้แก่

1.หลักสูตรการเงินการบัญชี 2 วิชา คือ

  • งบการเงินสำหรับผู้บริหาร
  • บัญชี…ชี้ช่องรวย

2.หลักสูตรวิชาบัญชี (นับชั่วโมง CPD) 6 วิชา คือ

  • สารสนเทศทางการบัญชี 1
  • สารสนเทศทางการบัญชี 2
  • ทฤษฎีบัญชีต้นทุนน่ารู้
  • วิเคราะห์งบการเงิน
  • จรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี
  • งบกระแสเงินสด (Cash Flow)

ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ http://dbdacademy.dbd.go.th