ความเคลื่อนไหวในวงการวิชาชีพบัญชี นอกจากการจัดกิจกรรมและโครงการอบรมที่เน้นเสริมสร้างคุณภาพเป็นรายบุคคลแล้ว ยังมีการจัดโครงการสร้างคุณภาพระดับองค์กรด้วย โดยหน่วยงานหลักที่จัดโครงการพัฒนาองค์กรมี 2 แห่ง คือ สภาวิชาชีพบัญชี และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

4 โครงการเด่น

สำหรับส่วนหนึ่งของโครงการที่น่าสนใจ มีดังนี้

1. โครงการคลินิก TSQC1 เป็นโครงการอบรมหลักสูตรมาตรฐานการควบคุมคุณภาพฉบับที่ 1 (Thai Standard on Quality Control: TSQC 1) จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี เปิดรับทั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทั่วไป และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่เตรียมจัดตั้งสำนักงานสอบบัญชีในตลาดทุน กำหนดอบรม 6 ครั้ง โดยแบ่งการอบรมเดือนละครั้ง ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าอบรมได้ฟรี

2. โครงการพัฒนาผู้บริหาร หรือ “โครงการหลักสูตรวุฒิบัตรผู้บริหารหน่วยงานตรวจสอบภายใน จัดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ทั้งนี้ ภารกิจตรวจสอบภายในเป็นงานสาขาหนึ่งที่มีปัจจัยใหม่ ๆ เข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นตามความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำให้ผู้บริหารจำเป็นต้องหาความรู้เพิ่มเติม

สำหรับการเปลี่ยนแปลง เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับทุกธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจเกมออนไลน์ ทำให้เว็บไซต์อย่าง fun88 จำเป็นต้องปรับปรุงคอนเทนต์อยู่เสมอ เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

3. โครงการสำนักงานบัญชีคุณภาพ เป็นโครงการอบรมหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการรับรองคุณภาพสำนักงานบัญชีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยตั้งชื่อโครงการอย่างเป็นทางการว่า “โครงการบ่มเพาะต้นกล้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ” ตระเวนจัดแบบสัญจรไปตามจังหวัดต่าง ๆ

4. โครงการเพื่อผู้ประกอบการ SME เป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดขึ้นเพื่อผู้ประกอบการ โดยเป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจ SME แบบครบวงจร (Total Solution for SMEs) ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรการขายหน้าร้านและการบัญชี