ว่าด้วยสิ่งที่ผู้สนใจวิชาชีพบัญชีต้องดำเนินการ เพื่อก้าวไปสู่จุดหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ ยังนำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับอาชีพงานบัญชีประเภทต่าง ๆ อีกด้วย