การบัญชีเป็นวิชาชีพหนึ่งที่มีตำแหน่งงานหลายประเภทรองรับ และเป็นอาชีพที่คล้ายกับวิชาชีพหลายสาขา นั่นคือ มีการแข่งขันชิงตำแหน่งงานกันเฉพาะในกลุ่มผู้ที่จบการศึกษาสาขานี้เท่านั้น ทั้งนี้ งานด้านการบัญชี เป็นแผนกที่หน่วยงานรัฐและบริษัทแต่ละแห่งจะขาดไม่ได้

อาชีพงานบัญชี 9 ประเภท

สำหรับอาชีพงานบัญชีประเภทต่าง ๆ มีดังนี้

1. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (Chartered Accountant or Certified Public Accountant: CPA) ได้แก่ นักบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีจากสภาวิชาชีพบัญชี

2. ผู้ทำบัญชีรับอนุญาต (Chartered Bookkeeper) ได้แก่ ผู้จบการศึกษาด้านการบัญชี ที่ขึ้นทะเบียนหรือเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

3. ผู้สอบบัญชีภาษีอากร (Tax Auditor) ได้แก่ นักบัญชีที่ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรจากกรมสรรพากร

4. ผู้ตรวจสอบภายใน (Internal Auditor) ได้แก่ นักบัญชีที่สอบได้ประกาศนียบัตรผู้ตรวจสอบภายในสาขาต่าง ๆ จากสมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย หรือจากสถาบันผู้ตรวจสอบภายในสากล

5. นักบัญชีบริหาร (Certified Management Accountant: CMA) ได้แก่ นักบัญชีที่สอบได้ประกาศนียบัตรนักบัญชีบริหาร จากสถาบันบริหารธุรกิจบัญชี (Institute of Management Accountants: IMA)

6. ที่ปรึกษาด้านบัญชี (Accounting Consultant) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบัญชี ประจำหน่วยงานรัฐหรือบริษัทเอกชน

7. ครูบัญชี (Accounting Teacher) ได้แก่ ผู้สอนวิชาการบัญชีในสถาบันการศึกษา ซึ่งจบการศึกษาสาขาการบัญชี และสอบได้ใบประกอบวิชาชีพครู

8.เจ้าหน้าที่หรือพนักงานฝ่ายบัญชี (Accounting Officer) ได้แก่ บุคลากรฝ่ายบัญชีประจำหน่วยงานรัฐหรือบริษัทเอกชน

9. ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว (Accounting Entrepreneur) ได้แก่ นักบัญชีหรือผู้ทำบัญชีรับอนุญาต ที่เปิดกิจการประกอบธุรกิจรับทำบัญชีทั่วไป