ว่าด้วยหน้าที่ของผู้ทำบัญชีและนักบัญชีประเภทต่าง ๆ และจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมทั้งบทลงโทษสำหรับผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ