ผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีมีความสำคัญอย่างมากต่อองค์กรต่าง ๆ เพราะเป็นผู้รับผิดชอบงบการเงิน ซึ่งรวมทั้งรายรับและรายจ่ายทั้งหมดขององค์กร ดังนั้น สภาวิชาชีพบัญชีจึงกำหนดจรรยาบรรณออกมากำกับควบคุมผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพนี้ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา โปร่งใส และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

การทำหน้าที่โดยไม่แหกกฎและไม่โกง เป็นความดีงามของสังคมแห่งอารยชน โดยกิจกรรมทุกอย่าง ซึ่งรวมทั้งเกมออนไลน์ใน fun88 login ล้วนมีกติกากำกับ เพื่อให้ผู้เล่นหรือผู้ดำเนินงาน ไม่ออกนอกลู่นอกทางจนทำให้เกิดความเสียหายขึ้น

กฎเหล็ก 6 ข้อ ของเหล่านักบัญชี

สำหรับจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ทางสภาวิชาชีพบัญชีได้กำหนดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2561 ดังนี้

1. ต้องซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา

2. มีความเที่ยงธรรมและเป็นอิสระ สามารถใช้ดุลยพินิจทางวิชาชีพอย่างเป็นอิสระ โดยไม่ยอมให้อคติ หรืออิทธิพลอื่นใดมาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจ

3. มีความรู้ความสามารถ โดยปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

4. ต้องรักษาความลับ ต้องไม่เปิดเผยความลับของข้อมูลที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ให้บุคคลอื่นทราบ และไม่นำข้อมูลที่ได้ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แก่ตนและบุคคลอื่น

5. ไม่ละเมิดจรรยาบรรณ ทั้งนี้ การประพฤติผิดจรรยาบรรณ ย่อมทำให้เกิดความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี

6. ต้องโปร่งใส โดยปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานวิชาชีพที่กำหนดไว้ รวมทั้งไม่ปกปิดข้อเท็จจริง และไม่บิดเบือนความจริง

ขั้นตอนการลงโทษ

ในส่วนของการควบคุมและลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณ ทางสภาวิชาชีพบัญชีมีขั้นตอนการปฏิบัติ ดังนี้

1. ตักเตือนเป็นหนังสือ

2. ภาคทัณฑ์

3. พักใช้ใบอนุญาตหรือพักการขึ้นทะเบียน

4. เพิกถอนใบอนุญาต เพิกถอนการขึ้นทะเบียน หรือยกเลิกสมาชิกภาพ